News / events

24-09-2021 15,464

Đặc biệt: Giftcode tích nạp VIP siêu cấp

Các thuyền trưởng thân mến!

Để tuyên dương và hỗ trợ nhưng người chơi đã ủng hộ game lâu dài, chúng tôi BQT Pirate King 999 sẽ ra mắt Danh Hiệu (VIP) tặng riêng cho các bạn đã nạp đủ mốc vip.


Dear Captains!

In order to honor and support the players who have supported the game for a long time, we Admin Pirate King 999 will launch a special title (VIP) for you who have fully loaded the vip milestone.

 

✫✫✫✫✫✫

Đặc biệt: Giftcode tích nạp VIP siêu cấp:

❖ Special: Giftcode to accumulate super VIP:

* Thời hạn sử dụng (expiry date): mãi mãi (forever)

Giftcode sử dụng được nhiều lần, sử dụng đến khi nhận hết phần thưởng

* Giftcode can be used many times, used until all rewards are received


❖ GiftCode: DANHHIEU-VIP-pk9999


Nội dung yêu cầu cần người chơi đọc khi sử dụng:

 

✶ Người chơi tích nạp đủ mức nào, thì nhận đến phần quà tại mức nạp đấy.

✶ Nếu người chơi đang ở mức tích nạp 6.000.000 khi sử dụng sẽ nhận được quà của mức 5.000.000

✶ Một thời gian sau, người chơi tích lũy nạp tới 10.000.000 thì sử dụng lại mã sẽ nhận được quà của mức 10.000.000


Required content needs players to read when using:

✶ The player accumulates enough, then he will receive the gift at that level.

✶ If the player is at the level of 6,000,000 when using, they will receive a gift of 5,000,000

✶ Some time later, if the player accumulates up to 10,000,000, using the code again will receive a gift of 10,000,000


 

Thông tin quà thưởng các mức nạp:

❖ Information about rewards for deposit levels:

❖ Thống Lĩnh Bốn Phương: (Tích nạp/Accumulation: 5.000.000)

✶ (Thuộc tính trang bị: SM+25, NN+25, TL+25, VC+10%, TC+10%, MC+10%, VP+10%, TCP+10%, MP+10%, S.Mệnh+10%. Thuộc tính chưa T.bị: SM+5, NN+5, TL+5, VC+2.5%, TC+2.5%, MC+2.5%, VP+2.5%, TCP+2.5%, MP+2.5%, S.Mệnh+2.5%)

✶ (Equipment properties: STR+25, AGI+25, INT+25, P.Atk+10%, C.Atk+10%, M.Atk+10%, P.Def+10%, C.Def+10%, M.Def+10%, HP+10%. Attribute not equipped: STR+5, AGI+5, INT+5, P.Atk+2.5%, C.Atk+2.5%, M.Atk+2.5%, P.Def+2.5%, C.Def+2.5%, M.Def+2.5%, HP+2.5%)


❖ Huyết Quỷ Đông Phương: (Tích nạp/Accumulation: 10.000.000)

✶ (Thuộc tính trang bị: SM+50, NN+50, TL+50, VC+12.5%, TC+12.5%, MC+12.5%, VP+12.5%, TCP+12.5%, MP+12.5%, S.Mệnh+12.5%. Thuộc tính chưa T.bị: SM+10, NN+10, TL+10, VC+5%, TC+5%, MC+5%, VP+5%, TCP+5%, MP+5%, S.Mệnh+5%)

✶ (Equipment properties: STR+50, AGI+50, INT+50, P.Atk+12.5%, C.Atk+12.5%, M.Atk+12.5%, P.Def+12.5%, C.Def+12.5%, M.Def+12.5%, HP+12.5%. Attribute not equipped: STR+10, AGI+10, INT+10, P.Atk+5%, C.Atk+5%, M.Atk+5%, P.Def+5%, C.Def+5%, M.Def+5%, HP+5%)


❖ Chúa tể Vương Giả: (Tích nạp/Accumulation: 15.000.000)

✶ (Thuộc tính trang bị: SM+75, NN+75, TL+75, VC+15%, TC+15%, MC+15%, VP+15%, TCP+15%, MP+15%, S.Mệnh+15%. Thuộc tính chưa T.bị: SM+15, NN+15, TL+15, VC+7.5%, TC+7.5%, MC+7.5%, VP+7.5%, TCP+7.5%, MP+7.5%, S.Mệnh+7.5%)

✶ (Equipment properties: STR+75, AGI+75, INT+75, P.Atk+15%, C.Atk+15%, M.Atk+15%, P.Def+15%, C.Def+15%, M.Def+15%, HP+15%. Attribute not equipped: STR+15, AGI+15, INT+15, P.Atk+7.5%, C.Atk+7.5%, M.Atk+7.5%, P.Def+7.5%, C.Def+7.5%, M.Def+7.5%, HP+7.5%)


❖ Hỏa Long Xưng Bá: (Tích nạp/Accumulation: 20.000.000)

✶ (Thuộc tính trang bị: SM+100, NN+100, TL+100, VC+17.5%, TC+17.5%, MC+17.5%, VP+17.5%, TCP+17.5%, MP+17.5%, S.Mệnh+17.5%. Thuộc tính chưa T.bị: SM+20, NN+20, TL+20, VC+10%, TC+10%, MC+10%, VP+10%, TCP+10%, MP+10%, S.Mệnh+10%) 

✶ (Equipment properties: STR+100, AGI+100, INT+100, P.Atk+17.5%, C.Atk+17.5%, M.Atk+17.5%, P.Def+17.5%, C.Def+17.5%, M.Def+17.5%, HP+17.5%. Attribute not equipped: STR+20, AGI+20, INT+20, P.Atk+10%, C.Atk+10%, M.Atk+10%, P.Def+10%, C.Def+10%, M.Def+10%, HP+10%)


❖ Cuồng Nộ Tứ Hoàng: (Tích nạp/Accumulation: 25.000.000)

✶ (Thuộc tính trang bị: SM+125, NN+125, TL+125, VC+20%, TC+20%, MC+20%, VP+20%, TCP+20%, MP+20%, S.Mệnh+20%. Thuộc tính chưa T.bị: SM+25, NN+25, TL+25, VC+12.5%, TC+12.5%, MC+12.5%, VP+12.5%, TCP+12.5%, MP+12.5%, S.Mệnh+12.5%)

✶ (Equipment properties: STR+125, AGI+125, INT+125, P.Atk+20%, C.Atk+20%, M.Atk+20%, P.Def+20%, C.Def+20%, M.Def+20%, HP+20%. Attribute not equipped: STR+25, AGI+25, INT+25, P.Atk+12.5%, C.Atk+12.5%, M.Atk+12.5%, P.Def+12.5%, C.Def+12.5%, M.Def+12.5%, HP+12.5%)


❖ Bá Vương Chinh Phục: (Tích nạp/Accumulation: 30.000.000)

✶ (Thuộc tính trang bị: SM+150, NN+150, TL+150, VC+22.5%, TC+22.5%, MC+22.5%, VP+22.5%, TCP+22.5%, MP+22.5%, S.Mệnh+22.5%. Thuộc tính chưa T.bị: SM+30, NN+30, TL+30, VC+15%, TC+15%, MC+15%, VP+15%, TCP+15%, MP+15%, S.Mệnh+15%)

(Equipment properties: STR+150, AGI+150, INT+150, P.Atk+22.5%, C.Atk+22.5%, M.Atk+22.5%, P.Def+22.5%, C.Def+22.5%, M.Def+22.5%, HP+22.5%. Attribute not equipped: STR+30, AGI+30, INT+30, P.Atk+15%, C.Atk+15%, M.Atk+15%, P.Def+15%, C.Def+15%, M.Def+15%, HP+15%)


❖ Nhất Thế Kiêu Hùng: (Tích nạp/Accumulation: 40.000.000)

✶ (Thuộc tính trang bị: SM+200, NN+200, TL+200, VC+25%, TC+25%, MC+25%, VP+25%, TCP+25%, MP+25%, S.Mệnh+25%. Thuộc tính chưa T.bị: SM+35, NN+35, TL+35, VC+17.5%, TC+17.5%, MC+17.5%, VP+17.5%, TCP+17.5%, MP+17.5%, S.Mệnh+17.5%)

✶ (Equipment properties: STR+200, AGI+200, INT+200, P.Atk+25%, C.Atk+25%, M.Atk+25%, P.Def+25%, C.Def+25%, M.Def+25%, HP+25%. Attribute not equipped: STR+35, AGI+35, INT+35, P.Atk+17.5%, C.Atk+17.5%, M.Atk+17.5%, P.Def+17.5%, C.Def+17.5%, M.Def+17.5%, HP+17.5%)


❖ Tài Lực Song Hành: (Tích nạp/Accumulation: 50.000.000)

✶ (Thuộc tính trang bị: SM+250, NN+250, TL+250, VC+27.5%, TC+27.5%, MC+27.5%, VP+27.5%, TCP+27.5%, MP+27.5%, S.Mệnh+27.5%. Thuộc tính chưa T.bị: SM+40, NN+40, TL+40, VC+20%, TC+20%, MC+20%, VP+20%, TCP+20%, MP+20%, S.Mệnh+20%)

✶ (Equipment properties: STR+250, AGI+250, INT+250, P.Atk+27.5%, C.Atk+27.5%, M.Atk+27.5%, P.Def+27.5%, C.Def+27.5%, M.Def+27.5%, HP+27.5%. Attribute not equipped: STR+40, AGI+40, INT+40, P.Atk+20%, C.Atk+20%, M.Atk+20%, P.Def+20%, C.Def+20%, M.Def+20%, HP+20%)


❖ Bất Khả Chiến Bại: (Tích nạp/Accumulation: 60.000.000)

✶ (Thuộc tính trang bị: SM+300, NN+300, TL+300, VC+30%, TC+30%, MC+30%, VP+30%, TCP+30%, MP+30%, S.Mệnh+30%. Thuộc tính chưa T.bị: SM+45, NN+45, TL+45, VC+22.5%, TC+22.5%, MC+22.5%, VP+22.5%, TCP+22.5%, MP+22.5%, S.Mệnh+22.5%)

(Equipment properties: STR+300, AGI+300, INT+300, P.Atk+30%, C.Atk+30%, M.Atk+30%, P.Def+30%, C.Def+30%, M.Def+30%, HP+30%. Attribute not equipped: STR+45, AGI+45, INT+45, P.Atk+22.5%, C.Atk+22.5%, M.Atk+22.5%, P.Def+22.5%, C.Def+22.5%, M.Def+22.5%, HP+22.5%)


❖ Sức Mạnh Siêu Nhiên: (Tích nạp/Accumulation: 70.000.000)

✶ (Thuộc tính trang bị: SM+350, NN+350, TL+350, VC+32.5%, TC+32.5%, MC+32.5%, VP+32.5%, TCP+32.5%, MP+32.5%, S.Mệnh+32.5%. Thuộc tính chưa T.bị: SM+50, NN+50, TL+50, VC+25%, TC+25%, MC+25%, VP+25%, TCP+25%, MP+25%, S.Mệnh+25%)

(Equipment properties: STR+350, AGI+350, INT+350, P.Atk+32.5%, C.Atk+32.5%, M.Atk+32.5%, P.Def+32.5%, C.Def+32.5%, M.Def+32.5%, HP+32.5%. Attribute not equipped: STR+50, AGI+50, INT+50, P.Atk+25%, C.Atk+25%, M.Atk+25%, P.Def+25%, C.Def+25%, M.Def+25%, HP+25%)


Error

Invalid account