News / events

16-11-2021 14,184

Hướng dẫn tải bản Mini Client và Mobile

Lưu ý:

Để có thể đăng nhập Mini Client, Mobile các bạn cần đổi lại mật khẩu 1 lần trước khi chơi game.

Hiện tại phiên bản game đã được nâng cấp và tối ưu để sử dụng phiên bản mobile và mini client.

Cho nên khi tham gia chơi game, các bạn có thể gặp 1 số vấn đề phát sinh, mà trước đó không hề bị.

Đừng sợ mà hãy báo cáo lỗi ngay cho đội ngũ GM, để khắc phục lỗi phát sinh cho các bạn.

Hiện tại phiên bản hỗ trợ chơi trên Mobile chỉ áp dụng cho hệ điều hành Android, chưa thể sử dụng trên các thiết bị IOS


Note:

To be able to log into Mini Client, Mobile, you need to change your password once before playing the game.

Currently the game version has been upgraded and optimized to use mobile and mini client versions.

So when you join the game, you may encounter some problems that did not arise before.

Do not be afraid to report the error to the GM team immediately, to fix the problem for you.

Currently, the version that supports playing on Mobile only applies to the Android operating system, can not be used on iOS devices


Download Full Client VN V2: (23/10/2021)

ServerLink
Drive Google

Download

Dropbox

Download


Download Full Client EN v2: (23/10/2021)

ServerLink
Drive Google

Download

Dropbox

Download


Download Apk v2 (23/10/2021)

ServerLink
Drive Google

Download

Dropbox

Download

Error

Invalid account