News / events

23-01-2022 3,929

[ARENA INTER-SERVER] Cách tính TOP Đấu Trường Liên Server


VIETNAM

 

Hoạt động Đấu Trường Liên Server sẽ được thay đổi cách tính TOP trao giải thưởng cụ thể như sau:

 

Cách thức tổng kết BXH phát thưởng

- Người chơi sẽ tham gia giải đấu và Tích Điểm nhiều nhất có thể trong mỗi chu kỳ phát thưởng (từ 22h30 thứ 7 đến 22h00 thứ 7 tuần kế tiếp).

- Tích điểm sẽ làm mới sau 22h30 thứ 7 hàng tuần.

 

Cách để có tích điểm

- Người chơi sẽ tham gia giữ Top vị trí của mình (cao nhất có thể) càng lâu càng tốt, tích điểm sẽ được cộng dồn theo thời gian giữ TOP vị trí xếp hạng lúc đó của bạn.

 

Quy tắc cộng tích điểm

▪️ Top 1: mỗi 2 phút +100 Tích Điểm

▪️ Top 2: mỗi 2 phút +50 Tích Điểm

▪️ Top 3: mỗi 2 phút +30 Tích Điểm

▪️ Top 4-7: mỗi 2 phút +20 Tích Điểm

▪️ Top 8-10: mỗi 2 phút +15 Tích Điểm

▪️ Top 11-15: mỗi 2 phút +10 Tích Điểm

▪️ Top 16-20: mỗi 2 phút +8 Tích Điểm

▪️ Top 21-30: mỗi 2 phút +5 Tích Điểm

▪️ Top 31-50: mỗi 2 phút +3 Tích Điểm

▪️ Top 51-100: mỗi 2 phút +1 Tích Điểm

 

Lưu ý: Nếu giữ TOP không đủ 2 phút sẽ không được cộng điểm.

 

========================

ENGLISH


Inter Server Arena activities will be changed the way of calculating TOP awards as:

 

Top rank Cumulative Points:

- Players will participate in the tournament and get Cumulative Points as many as possible in each prize cycle (from 10:30 pm to 10:00 pm the Saturday next week).

- Cumulative Points will be reset after 10:30 PM every Saturday.

 

How to Cumulative Points?

- Players need to keep their Top Rank (as high as possible) for as long as possible, Cumulative Points will be accumulated according to the time you hold the TOP Rank at that time.

 

Rules of Cumulative Points

▪️ Top 1: 2 Minutes = 100 Cumulative Points

▪️ Top 2: 2 Minutes = 50 Cumulative Points

▪️ Top 3: 2 Minutes = 30 Cumulative Points

▪️ Top 4-7: 2 Minutes = 20 Cumulative Points

▪️ Top 8-10: 2 Minutes = 15 Cumulative Points

▪️ Top 11-15: 2 Minutes = 10 Cumulative Points

▪️ Top 16-20: 2 Minutes = 8 Cumulative Points

▪️ Top 21-30: 2 Minutes = 5 Cumulative Points

▪️ Top 31-50: 2 Minutes = 3 Cumulative Points

▪️ Top 51-100: 2 Minutes = 1 Cumulative Points

 

Note: If the Rank does not hold for more than 2 minutes, no Cumulative Points will be added.

Error

Invalid account