News / events

20-09-2023 18,989

[BIG UPDATE] PHIÊN BẢN MỚI: TRUNG THU 2023


[BIG UPDATE] PHIÊN BẢN MỚI: TRUNG THU 2023


TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI MỚI

Cracker (Sở hữu qua sự kiện "Đánh giá Fan page")


Ichiji (Sở hữu qua sự kiện hàng tuần: sử dụng vật phẩm "Hộp quà Tuần")

Niji (Sở hữu qua sự kiện hàng tuần: sử dụng vật phẩm "Hộp quà Tuần")


THẦN THẠCH: THẦN THẠCH 4


SỔ TAY HẢI TẶC:TRAO ĐỔI VẬT PHẨM:


Error

Invalid account