News / events

26-06-2024 17,073

Content Update Version July 2024


Chỉnh sửa cân bằng /  Balance correction


Tướng mới: Kaido-SSR+ / New hero: Kaido-SSR+Tướng mới: Râu Trắng-SSR+ / New hero: Edward Newgate-SSR+Tướng mới: Zephyr-SSR / New hero: Zephyr-SSR


Error

Invalid account