News / events

31-10-2021 11,095

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 10.2021 lần 4


Thời gian tiến hành bảo trì update phiên bản: 02h00 đến 02h30 31/10/2021
(Tùy theo tiến độ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn)

Cập nhật Pet cưỡi "Prometheus" và Chỉnh sửa phần thưởng "Vui vẻ online"


Mở phần thưởng Nhiệm vụ hàng ngày (Cấp 180) và Đăng nhập 7 ngày (Cấp 170)

Chỉnh sửa phần thưởng Điểm danh 14 ngày và Độ tích cực

Chỉnh sửa cân bằng và thay đổi hệ số nhân GiftCodeError

Invalid account