News / events

14-11-2021 11,836

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 11.2021 lần 1


Thời gian tiến hành bảo trì update phiên bản: 02h00 đến 02h30 14/11/2021
(Tùy theo tiến độ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn)


Chỉnh sửa Thiên Phú: Mihawk-S3


Chỉnh sửa và thay đổi sự kiện tích nạp: Phản hồi 2

Chỉnh sửa Boss và Nguyên Tố

Phân tách Trái Ác Quỷ- Hoàn trả SSR nếu dung hợp tiêu haoBổ sung vật phẩm vào cửa hàng quy đổi: Tầm bảo & Chế đồ

Bổ sung cách kiếm vật phẩm: Áo choàng vệ vương

Error

Invalid account