News / events

04-02-2024 12,103

Thay đổi chức năng Tầm Bảo trong phiên bản tháng 02/20241. Tầm bảo Thị trấn Logue khi hoàn thành ngoài phần thưởng mặc định hiện tại sẽ có tỉ lệ nhận được thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên

Cấp độ dưới 100:

- 100 vạn beri *1

- 200 vạn beri *1

- 500 vạn beri *1

- 100 triệu Beri *1

- 1200 vàng *1

- 3900 vàng *1

- 7000 vàng *1

- 15000 vàng *1

- Cây đước Yarukiman *1

- Dương thụ Eva *1

- Bảo thụ Adam *1

- 20 Địa hạt Haki *1

- 50 Địa hạt Haki *1

- 100 Địa hạt Haki *1

- 20 Sắc màu Shura *1

- 50 Sắc màu Shura *1

- 100 Sắc màu Shura *1

- Đá Huyết Linh *1

- Dấu đỏ *1

- Đá Ám Kim hoàn mĩ *1

- 100 Hoàng Kim B.thạch *1


Cấp độ 101 đến 150:

- 100 vạn beri *1

- 200 vạn beri *1

- 500 vạn beri *1

- 100 triệu Beri *1

- 1200 vàng *1

- 3900 vàng *1

- 7000 vàng *1

- 15000 vàng *1

- Dương thụ Eva *1

- Bảo thụ Adam *1

- 50 Địa hạt Haki *1

- 100 Địa hạt Haki *1

- 50 Sắc màu Shura *1

- 100 Sắc màu Shura *1

- Đá Huyết Linh *1

- Dấu đỏ *5

- Đá Ám Kim hoàn mĩ *5

- 200 Hoàng Kim B.thạch *1

- Mảnh bùa thần Poneglyphs *1


Cấp độ 151 trở lên:

- 100 vạn beri *1

- 200 vạn beri *1

- 500 vạn beri *1

- 100 triệu Beri *1

- 1200 vàng *1

- 3900 vàng *1

- 7000 vàng *1

- 15000 vàng *1

- Bảo thụ Adam *1

- 100 Địa hạt Haki *1

- 100 Sắc màu Shura *1

- Đá Huyết Linh *1

- Dấu đỏ *10

- Đá Ám Kim hoàn mĩ *10

- 500 Hoàng Kim B.thạch *1

- Mảnh bùa thần Poneglyphs *1


2. Tỉ lệ nhận được vật phẩm ngẫu nhiên là: 40%

3. Mỗi khi bị cướp tầm bảo thành công, tỉ lệ nhận vật phẩm ngẫu nhiên sẽ bị giảm 50% theo số lần bị cướp. Tối đa còn 10% tỷ lệ nhận được vật phẩm.

Error

Invalid account