News / events

18-11-2022 13,769

Tổng hợp GiftCode siêu khủng

Các thuyền trưởng thân mến!

Để các Thuyền trưởng có thể theo dõi được toàn bộ mã quà tặng siêu VIP đến từ Pirate King 9999, chúng tôi sẽ liệt kê tại đây cho các bạn tiện theo dõi. Trước khi sử dụng hãy đọc kỹ yêu cầu các mã quà tặng nhé.


Dear Captains!

In order for Captains to be able to track all the super VIP gift codes from Pirate King 9999, we will list them here for your convenience. Please read the requirements carefully before using gift codes.

 

✫✫✫✫✫✫

❖ Hãy lưu ý vài điều sau trước khi sử dụng mã quà tặng:

✶ Đọc kĩ yêu cầu, đặc điểm của từng Giftcode trước khi sử dụng

✶ Kiểm tra số ô còn trống trong túi đồ

GiftCode có hệ số nhân theo mức tích nạp vàng vip:
- Tích nạp từ 500.000 trở lên: x2 giftcode
- Tích nạp từ 2.000.000 trở lên: x3 giftcode
- Tích nạp từ 4.000.000 trở lên: x4 giftcode
- Tích nạp từ 10.000.000 trở lên: x5 giftcode
- Tích nạp từ 30.000.000 trở lên: x6 giftcode
- Tích nạp từ 60.000.000 trở lên: x7 giftcode
- Tích nạp từ 100.000.000 trở lên: x8 gift code
- Tích nạp từ 150.000.000 trở lên: x9 giftcode
- Tích nạp từ 200.000.000 trở lên: x10 giftcode
Lưu ý:
- Đối với các thuyền trưởng có hệ số tích nạp nhỏ hơn 500.000 thì hệ số nhân của giftcode vẫn là 1


❖ Please note a few things before using the gift code:

✶ Carefully read the requirements and special points of each gift codes before using.

✶ Check the number of empty slots in the inventory(bag).

GiftCode has a multiplier according to the level of vip gold accumulation:

- Accumulation from 500,000 or more: x2 giftcode
- Accumulation from 2,000,000 or more: x3 giftcode
- Accumulation from 4,000,000 or more: x4 giftcode
- Accumulation from 10,000,000 or more: x5 giftcode
- Accumulation from 30,000,000 or more: x6 giftcode
- Accumulation from 60,000,000 or more: x7 giftcode
- Accumulation from 100,000,000 or more: x8 gift code
- Accumulation from 150,000,000 or more: x9 giftcode
- Accumulation from 200,000,000 or more: x10 giftcode
Note:
- For captains have the accumulation less than 500,000, the giftcode multiplier is still 1


✫✫✫✫✫✫

( Click vào ảnh để xem chi tiết )

( Click on the photo to see details)

✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫


✫✫✫✫✫✫


✫✫✫✫✫✫


✫✫✫✫✫✫

✫✫✫✫✫✫


Error

Invalid account