News / events

29-01-2023 15,352

Updated T1.2023 . balance adjustment


Chỉnh sửa chung:

Nâng giới hạn reset Phản hồi 1 và Phản hồi 2 tối đa 5 lần.

- Chỉnh sửa cân bằng thuộc tính: Giác tính thuộc tính trận hình

- Giảm độ khó bản đồ: Bảng Chung Kết, Lồng Chim (lần 2)

- Giảm độ khó hoạt động Chiến Cuối: Reverse 12 Đỉnh, Vượt Ải Đỉnh Phong (lần 2)


General edits:

Raise the limit of Reset Feedback 1 and Feedback 2 up to 5 times.

- Edit Attribute Balance: Attribute Attributes of Formation

- Reduced map difficulty: Finals, Birdcage (2nd time)

- Reduced the difficulty of the Last Battle: Reverse 12 Peaks, Passing the Peak (2nd time)


Error

Invalid account